KONTRAINDIKÁCIE

 

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

a) infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,

b) všetky choroby v akútnom štádiu,

c) klinické známky obehového zlyhania,

d) stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,

e) labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,

f) často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,

g) kachexie každého druhu,

h) zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,

i) epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI. nie je epilepsia kontraindikáciou,

j) aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,

k) závislosť na alkohole, závislosť na návykových látkach,

l) fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,

m) inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,

n) demenciu,

o) tehotenstvo,

p) nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu